Newsme - Twoja dieta niskoinformacyjna

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ NEWSME.PL ORAZ NEWSPACKA NEWSME.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.newsme.pl jak również zasady otrzymywania newspacka newsme.pl.

 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile nie zostało to określone w inny sposób.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zasady i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami świadczonymi w ramach oraz za pośrednictwem Serwisu.

 4. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża na niego zgodę i zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przedstawionymi zasadami. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.

§2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej należy rozumieć jako:

 1. Administrator – Newsme.pl spółka cywilna, REGON 521450375, NIP 9512537044 z siedzibą 02-987 Warszawa, ul. Syta 104/5.

 2. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej newsme.pl, który określa prawa i obowiązki Administratora, Sprzedawcy Usługi i Użytkownika korzystającego z Serwisu oraz newspacka newsme.pl stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

 4. Serwis – serwis internetowy należący do Sprzedawcy Usługi, dostępny pod adresem domenowym www.newsme.pl, poprzez który Sprzedawca Usługi świadczy Usługi na zasadach określonych poprzez niniejszy Regulamin,

 5. Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, przez Sprzedawcę (Sprzedawca Usługi), którym jest  newsme.pl spółka cywilna REGON 521450375, NIP 9512537044 z siedzibą 02-987 Warszawa, ul. Syta 104/5,  na zasadach określonych w Regulaminie oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

  1. Usługa informacyjna – Usługa polegająca na udostępnianiu w newspacku newsme.pl  informacji dotyczących różnych dziedzin działalności Serwisu,

  2. Usługa newspack – Usługa polegająca na:

 1.  dostarczaniu w okresie testowym, tj. w dni robocze przez okres tygodnia od dnia zapisu, z zastrzeżeniem lit. e), treści na skrzynkę e-mailową Użytkownika Serwisu, które odnoszą się do działalności Serwisu i aktualnych informacji i wydarzeń ze świata oraz, w wybrane dni inne niż robocze, o ile zajdzie taka potrzeba, dodatkowych treści;

 2. dostarczaniu po upływie okresu testowego lub abonamentowego na skrzynkę e-mailową Użytkownika Serwisu, aktualnych informacji i wydarzeń ze świata w wersji okrojonej;

 3. dostarczaniu w okresie abonamentowym, na podstawie Umowy o świadczenie usługi newspacka w okresie abonamentowym, treści na skrzynkę e-mailową Użytkownika Serwisu, które odnoszą się do działalności Serwisu i aktualnych informacji i wydarzeń ze świata oraz, w wybrane dni inne niż robocze, o ile zajdzie taka potrzeba, dodatkowych treści.

 4. dostarczaniu, po upływie okresu abonamentowego, na skrzynkę e-mailową Użytkownika Serwisu, aktualnych informacji i wydarzeń ze świata w wersji okrojonej.

 5. w przypadku wniesienia opłaty abonamentowej w okresie testowym, z chwilą jej wniesienia przekształca się on w okres abonamentowy.

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i/lub Usług.

 2. Okres abonamentowy – okres miesięczny rozpoczynający się w chwili wniesienia płatności a kończący z upływem dnia oraz godziny, które nazwą odpowiadają dniu i godzinie wniesienia opłaty w miesiącu poprzedzającym. W czasie trwania okresu abonamentowego możliwość anulowania/zwrotu płatność  jest wyłączona.

 3. Opłata abonamentowa – kwota należna za bieżący miesięczny okres abonamentowy.

 4. Model subskrypcyjny – wybrany przez Użytkownika model płatności polegający na ”podpięciu” z chwila zakupu okresu abonamentowego metody płatności pozwalającej na automatyczne pobieranie płatności za kolejne okresy abonamentowe do chwili anulowania tej formy płatności przez Użytkownika lub rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę Usługi z trybie natychmiastowym.

 5. Okres testowy – tygodniowy okres od chwili zapisu w Serwisie, o ile w jego czasie nie zostanie wniesiona opłata abonamentowa. Z chwilą jej wniesienia przekształca się on w okres abonamentowy.

 6. Zapis – uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu w Serwisie, a w przypadku wniesienia opłaty abonamentowej – uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu w formularzu opłaty, przez co rozumie się wyrażenie zgody na otrzymywanie w każdy dzień roboczy wiadomości e-mail zawierającej informacje, które odnoszą się do działalności Serwisu i aktualnych informacji i wydarzeń ze świata oraz, w wybrane dni inne niż robocze, o ile zajdzie taka potrzeba, dodatkowych treści.

 7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem: dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej; dni przypadających bezpośrednio po dniach ustawowo wolnych od pracy; poniedziałków przypadających bezpośrednio przed dniami ustawowo wolnymi od pracy; 24 grudnia, 31 grudnia.

 8. Sprzedawca Usługi wskazuje, że z uwagi na charakter Usługi a także treść art. 38 pkt.13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi jeśli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§3. Wymagania techniczne

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie:

 • sprzętu elektronicznego (hardware),

 • połączenia z siecią Internet,

 • przeglądarki internetowej lub aplikacji umożliwiającej dostęp do poczty elektronicznej,

 • własnego i indywidualnego adresu poczty elektronicznej.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi informacyjnej

 1. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej zostaje zawarta na czas określony.

 2. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, bądź też przekierowania Użytkownika na odpowiednią stronę Serwisu.

 3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej rozwiązuje się w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi newspacka

 1. Sprzedawcą Usługi newspacka jest Newsme.pl spółka cywilna REGON 521450375, NIP 9512537044 z siedzibą 02-987 Warszawa, ul. Syta 104/5.

 2. Umowa o świadczenie Usługi newspacka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi newspacka zostaje zawarta z chwilą Zapisu.

 4. Umowa o świadczenie Usługi newspacka rozwiązuje się w momencie wycofania zgody na jego otrzymywanie przez Użytkownika.

 5. Umowa o świadczenie Usługi newspacka w okresie abonamentowym ulega rozwiązaniu z upływem dnia o raz godziny, które nazwą odpowiadają dniu oraz godzinie wniesienia opłaty abonamentowej w miesiącu poprzedzającym, z zastrzeżeniem pkt 5. Rozwiązanie umowy o  świadczenie newspacka w okresie abonamentowym nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi newspacka. Ta ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania przez Użytkownika wypisu z bazy poprzez kliknięcie w link wypisu znajdujący się w każdym wydaniu newspacka. Rozwiązanie Umowy o świadczenie newspacka poprzez kliknięcie w link wypisu znajdujący się w każdym wydaniu newspacka w czasie trwania okresu abonamentowego opłacanego w modelu subskrypcyjnym nie stanowi wstrzymania płatności za kolejne okresy abonamentowe. Wstrzymanie płatności za kolejne okresy abonamentowe w przypadku wyboru modelu subskrypcyjnego następuje poprzez anulowanie subskrypcji przez Użytkownika. Anulowania subskrypcji można dokonać logując się na indywidualnym koncie, do którego dostęp Użytkownik otrzymuje z chwilą opłacenia subskrypcji. Aby anulować subskrypcję należy wejść w ”szczegóły subskrypcji”, a następnie wybrać ”anulowanie odnowienia subskrypcji”. W takim przypadku opłata za kolejne miesięczne okresy subskrypcyjne nie jest pobierana. Z chwilą zakończenia okresu subskrypcyjnego Użytkownik traci dostęp do swojego indywidualnego konta.

 6. Sprzedawca Usługi  jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, w okresie abonamentowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, gdy Użytkownik w sposób rażący naruszy postanowienia Regulaminu. Rażące naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi w szczególności: udostępnienie danych do logowania osobie trzeciej, przesyłanie newspacka w czasie trwania opłaty abonamentowej osobom trzecim,  rozpowszechnianie utworów składających się na newsme.pl lub ich części osobom nieuprawnionym.

§6. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu oraz otrzymywanego newspacka w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej Sprzedawcy Usługi.

 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu oraz otrzymywanego newspacka w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności przekazywanie go osobom trzecim w okresie abonamentowym.

 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami.

 4. Zgłoszenia treści bezprawnych można dokonywać poprzez adres: kontakt@newsme.pl

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listy poleconego na adres Sprzedawcy Usługi lub drogą elektroniczną na adres kontakt@newsme.pl .

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które jest przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę Usługi.

§8. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca Usługi dokłada wszelkich starań w dostarczaniu Użytkownikom rzetelnych, kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych informacji. Nie udziela on jednak gwarancji spełniania powyższych warunków przez każdą informację, a tym samym nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji prezentowanych w Serwisie oraz ich przydatność dla określonych działań Użytkownika.

 2. Sposób dostarczania informacji przez Sprzedawcę Usługi winien być oceniany na gruncie warunków określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

 3. Sprzedawca Usługi zastrzega, że korzystanie z Serwisu przez Użytkowników odbywa się na ich wyłączny koszt oraz ryzyko.

 4. Sprzedawca Usługi nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu dla wszystkich Użytkowników. Sprzedawcy Usługi przysługuje wyłączne prawo do przerywania lub wprowadzania ograniczeń w dostępności Serwisu lub Usług, zwłaszcza w przypadku konieczności dokonania napraw, rozbudowy, przeprowadzania prac konserwatorskich, serwisowych lub wprowadzania modyfikacji, a także w przypadku przyczyn niezależnych od działań Sprzedawcy Usługi (działania siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich).

 5. Sprzedawca Usługi zastrzega, że nie ponosi on odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

 6. Sprzedawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 7. Żadne porady ani informacje, pisemne lub ustne, jakie Użytkownicy mogą uzyskać od Sprzedawcy Usługi a albo za pośrednictwem Serwisu nie stanowią podstaw do domniemania gwarancji, których nie udziela się wyraźnie w niniejszym ustępie.

§9. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis oraz przesyłany newspack przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego.

 2. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu oraz newspacka jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych, materiałów tekstowych, programów informatycznych i innych materiałów multimedialnych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu przysługują Sprzedawcy Usługi.

 3. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego bądź też przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Sprzedawca Usługi udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dozwolonego użytku, prawa przedruku lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnianych przez Serwis nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zawartości Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

 7. Zabronione jest tworzenie kopii, wprowadzanie modyfikacji, prowadzenie transmisji elektronicznych lub jakichkolwiek innych działań w stosunku do Serwisu w całości lub w części dla celów komercyjnych i bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Sprzedawcę Usługi. Wyjątkiem są sytuacje, które są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§10. Linki do stron zewnętrznych

 1. Przesyłane treści w ramach Usługi newspacka mogą zawierać odniesienia do stron internetowych osób trzecich albo linki do takich stron. Mają one wyłącznie charakter informacyjny.

 2. Wszelkie informacje, dane, porady, zalecenia, produkty lub usługi stron trzecich dostępne po kliknięciu linki kierującego na inne strony internetowe albo w inny sposób oferowane za pośrednictwem takich stron zewnętrznych pochodzą od stron trzecich i są poza kontrolą Sprzedawcy Usługi.

 3. Korzystanie z zewnętrznych stron internetowych podlega warunkom korzystania i politykom prywatności obowiązującym na takich stronach.

§11. Ochrona danych osobowych

Administrator gwarantuje Użytkownikowi Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą jak również w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§12. Zmiany zasad korzystania z Serwisu

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub ściągnięcie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

 2. Sprzedawca Usługi zastrzega sobie pełne prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikowania w każdym czasie poszczególnych postanowień lub całego Regulaminu.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

§13.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikłe z powodu korzystania z Serwisu będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądu powszechne.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie 1 kwietnia 2022 r.: